جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

توجه !

از اضافه کردن کامنت های طولانی جدا خود داری فرمایید ( باعث دریافت گزارش اسپم از طرف کاربران می شوند )

سعی کنید کامنت های دو کلمه ای متفاوت ، با محتوای مثبت و مناسب برای همه نوع پست به لیست اضافه کنید.

ارسال کامنت مثبت تاثیر خیلی بیشتری در دریافت توجه از کاربران دارد ( بگزارید ربات مهربان بماند )

 

در صورتی که گزینه تبلیغ با کامنت را فعال کنید باید حداقل ۲۰ قالب کامنت داشته باشید. تعداد بالا بدلیل امنیت نسبت به فیلتر اینستاگرام است ، چرا که در صورت ارسال کامنت تکراری اکانت شما مسدود خواهد شد.  همچنین می توانید با استفاده از روش زیر مجموعه کامنت های تصادفی تولید کنید.

برای مثال : {سلام|سلام علیکم} {پست هات|مطالبت|عکسات} {عالین|خیلی خفنن|توپن}

تعداد ۱۲ کامنت تصادفی تولید می کند. برای مثال : “سلام پست هات توپن”  سلام علیکم عکسات خیلی خفنن” نمونه خروجی قالب بالا هستند.

در هر کروشه ربات هر بار یک کلمه را انتخاب کرده و یک جمله تصادفی می سازد. کلمات را باید طوری انتخاب کنید که با انتخاب هر کدام یک جمله معنی دار ایجاد گردد.