جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چرخه آنفالوکردن

این گزینه مشخص می کند که فالوینگ های شما به حد خاصی رسید ربات آنفالو را شروع کند. ربات در صورت کمتر بودن عدد فالووینگ از این گزینه آنفالوو را خاموش کرده و تا رسیدن به عدد چرخه فالوو ، فالوو خواهد کرد.

اجازه دهید ربات تا آنجا که میتواند با فالو کردن های منظم پیش برود و وقت خود را صرف آنفالو نکند. لذا بهتر است این فیلد با عدد ۷۲۰۰ تکمیل شود که بیشترین مقدار فالوینگ ها است و ربات تا آنجا که میتواند کاربران بیشتری را فالو میکند.

منبع آنفالو

این گزینه مشخص می کند که ربات اجازه دارد که چه افرادی را آنفالو کند:

۱- فقط کسانی را که ربات فالو کرده

۲- همه فالور های لیست من

شاید در اکانت خود پیج هایی را فالو کرده باشید و برایتان حفظ آن ها مهم باشد. در این صورت گزینه اول را انتخاب کنید.