جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

زیاد سختش نکنید. قرار نیست شما یک تنظیمات فوق پیشرفته روی ربات بزنید تا یک نتیجه فوق العاده بگیرید. قدرت اصلی ربات در تکرار همان عملکرد شما در اینستاگرام است با این تفاوت که روزی هزاران بار آنها را تکرار میکند. پس تنظیمات را شبیه به رفتار خود بزنید و خیلی سخت و پیچیده نکنید. مطمئن باشید اینطور بهتر نتیجه میگیرید.

هیچ کس مثل خود شما پیج تان را نمی شناسد، پس تنظیمات را مطابق به رفتار و عملکرد خود در اینستاگرام انجام دهید.