4687

آیا برای فعال بودن ربات باید کامپیوترم روشن باشد؟

خیر تنها تنظیمات مربوطه در پنل را طبق راهنمایی های گفته شده انجام دهید و ربات را فعال کنید سپس سیستم خود را خاموش کنید. ربات ۲۴ ساعته فعالیت خواهد کرد!
هیچ نیازی به روشن بودن سیستم یا اتصال دائم به اینترنت نیست.


پشتیبانی