4687

آیا برای فعال بودن ربات باید کامپیوترم روشن باشد؟

خیر تنها تنظیمات را در پنل اینستاربات انجام دهید و سپس هر زمانی از شبانه روز که تمایل داشتید اپلیکیشن روی گوشی خود را اجرا کنید و ربات را فعال نمایید. جهت فعال بودن ربات حتما باید در روز ۲ الی ۳ ساعت گوشی شما در اختیار ربات باشد. در تایمی که ربات روی گوشی فعال است نباید فعالیت دیگری با گوشی تان انجام دهید. بهتر است هنگام خواب یا استراحت ربات را روی گوشی تان فعال کنید. ربات تمام موارد را اتوامت انجام داده و سپس متوقف شده و صفحه گوشی شما را خاموش میکند. آسوده بخوابید ربات بیدار است!


پشتیبانی