4695

آیا میتوانم ربات را در زمان هایی بدون مصرف شارژ خاموش کنم؟

بله اصولا ربات تنها زمانی که از طرف شما دستور استارت می گیرد شارژ شما را مصرف میکند اگر ربات را خاموش کنید در همان لحظه تایمر ربات متوقف می شود


پشتیبانی