4682

چگونه ربات را تنظیم کنم؟

آموزش هایی در سایت درج شده است. میتوانید هم از ویدئوی زیر و هم مرکز آموزش اینستاربات استفاده نمایید. پشتیبانی اینستاربات هم همیشه در خدمت شماست.

  • جهت ورود به مرکز آموزش کلیک کنید
  • به ویدئوی آموزشی زیر توجه کنید

 


پشتیبانی