4566

۶- تنظیمات فالو و آنفالو

در اینستاربات به راحتی می توانید تنظیما کنید که ربات به چه صورت عملیات فالو و آنفالو را انجام دهد.

follow_unfollow

چرخه فالو کردن: تعیین میکنید که ربات حق دارد فالووینگ شما را حداکثر تا چه عددی نوسان دهد. این عدد نهایتا تا ۷۴۰۰ قابل افزایش می باشد و حتما باید حداقل ۵۰۰ عدد بیشتر از چرخه آنفالو باشد. توجه داشته باشید هر چقدر این عدد بالاتر باشد ربات آزادی عمل بهتری داشته و بازدهی بهتری میتوانید داشته باشید.

کاربران پرایوت را فالو نکن: اشخاصی که پیج شان در حالت بسته است را فالو نمی کند.

لایک پست آخر: در صورت فعال بودن این گزینه ربات هر شخصی را که فالو میکند آخرین پستش را هم لایک میکند.

کامنت پست آخر: در صورت فعال بودن این گزینه ربات هر شخصی را که فالو میکند برای آخرین پستش هم کامنت میگذارد.

منبع آنفالو: ربات به دو صورت قادر است عملیات آنفالو را اجرا کند. فقط کسانی را که خودش فالو کرده است را آنفالو کند یا اینکه تمام کسانی را که هم خودش و هم شما فالو کرده اید را آنفالو کند.. در شرایطی که فالوویینگ شما بالا می باشد بهتر است اجازه دهید ربات همه لیست فالوویینگ تان را آنفالو کند.

چرخه آنفالو کردن: تعیین میکنید که ربات حق دارد فالووینگ شما را حداقل از چه عددی نوسان دهد. این گزینه باید حداقل ۵۰۰ عدد کمتر از چرخه فالو تنظیم شود.

آنفالو بعد از: تعیین میکنید ربات بعد از چه تایمی هر فردی را که فالو کرد، آنفالو کند.

آنفالو نکن: چنانچه میخواهید افرادی را به هیچ عناون ربات آنفالو نکند این افراد را در این لیست اضافه میکنید.


پشتیبانی