چرا سایت های دیگر قیمت بسته های لایک بالاتری دارند؟